skip to Main Content

Ontdek alles over
fotografie

Beleidsplan

Op deze pagina leest u het beleidsplan van de Stichting Cameramuseum. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld aan de hand van de ANBI regeling.

Het bestuur van de Stichting Cameramuseum,

Bob Noomen,
voorzitter

26 januari 2012

1. Profiel van de stichting Cameramuseum

Algemeen
Het Cameramuseum wil het ambachtelijk erfgoed van de fotografie in stand te houden en toegankelijk te maken voor een groot publiek. De rechtsvorm van het Cameramuseum is Stichting.

Het Cameramuseum wordt gevestigd in Zierikzee en beoogt door deze locatie ook een bijdrage te leveren aan de versterking van de voorzieningen in dit historische vestingstadje.

De Stichting Cameramuseum Zierikzee werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2010. Aanleiding voor de oprichting was het succes van de tijdelijke zomertentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Deze tentoonstelling in 2009, waarin de formule van het Cameramuseum is toegepast, was een groot succes.

Het eigen bezit van de bestuursleden aan antieke en oude camera’s met toebehoren vormt de basis voor de in het museum. Door derden wordt veel oud materiaal aangedragen en geschonken aan het museum, zodat de collectie inmiddels als zeer volledig kan worden gekenmerkt.

De activiteiten van de Stichting Cameramuseum vallen onder de categorieën:

 • Kunst en Cultuur
 • Slecht weer voorziening
 • Toeristische attractie

Doelstelling
Stichting Cameramuseum stelt zich ten doel: “het bevorderen van de instandhouding van oude fototechnieken en fotoapparatuur met toebehoren en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. Alle inspanningen van het Cameramuseum zijn erop gericht het ambachtelijk erfgoed, in dit geval de fotografie, in stand te houden en toegankelijk te maken voor een groot publiek.

2. Geschiedenis

De Stichting Cameramuseum is opgericht op 22 november 2010. Het idee voor een Cameramuseum is ontstaan vanuit het verzamelen van fotografische artikelen. Deze verzameling trok belangstelling vanuit heel Nederland, zowel van particulieren als van andere musea en diverse schenkingen van oude en antieke materialen waren het gevolg. Het idee al deze materialen toegankelijk te maken voor een groot publiek kreeg een stimulans door de zomertentoonstelling in de Nieuwe Kerk van Zierikzee. In de zomertentoonstelling van 2009: “Schrijven met Licht” werd de formule voor het museum ontwikkeld. De zomertentoonstelling werd een groot succes en trok gedurende 3 maanden circa 5000 bezoekers.

De vorming van de Stichting, het inwerken van het Stichtingbestuur, het zoeken van een geschikt pand in de historische binnenstad van Zierikzee, al deze werkzaamheden zijn achter de rug. Inmiddels is een historisch pand gehuurd dat goede mogelijkheden biedt uit te groeien tot een aantrekkelijk museum op een perfecte locatie.

3. Visie & kernactiviteiten

Visie
Het Bestuur van de Stichting Cameramuseum ziet voldoende mogelijkheden de doelstelling te realiseren. Naast subsidiegelden ter dekking van de opstartkosten van het museum is het streven erop gericht voldoende inkomsten te verwerven met het museum zodat de exploitatiekosten kunnen worden voldaan en er enige winst ontstaat zodat kan worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van het museum. Dit kan alleen wanneer de doelstelling wordt gedragen door een actief bestuur een enthousiaste vrijwilligers.

Kernactiviteiten
Het museum is, nu er een pand beschikbaar is, in opbouw langs een aantal lijnen. Op de eerste plaats de kernactiviteit het openstellen van het museum voor bezoekers. De hiervoor benodigde activiteiten betreffen achtereenvolgens:

 • het maken van een inrichtingsplan voor de drie verdiepingen van het historisch pand Visstraat 12 in de binnenstad van Zierikzee;
 • het ontwikkelen van toelichtende teksten met uitleg van cameratechnologie en fotografische hulpmiddelen zodat een verdiepende rondgang door de geschiedenis van de fotografie ontstaat;
 • het daadwerkelijk inrichten van de ruimten in het gebouw tot een aantrekkelijke tentoonstelling met vitrines met antieke en oude fotografische materialen en historische taferelen van toepassingen;
 • het mobiliseren van vrijwilligers die de inrichtingswerkzaamheden kunnen uitvoeren zoals de verbetering en aankleding van het gebouw, het aanbrengen van voorzieningen en het installeren van vitrinekasten en fotomaterialen; en
 • het werven van een poule vrijwilligers die het museum bemensen, bezoekers kunnen ontvangen, eenvoudige onderhoudswerkzaamheden kunnen verrichten en bezoekers kunnen rondleiden.

In een later stadium, wanneer de bovenstaande kernactiviteit is ingespeeld, worden aanvullende activiteiten ontwikkeld. De zullen bestaan uit:

 • de ontwikkeling van wisseltentoonstellingen op basis van het vele historische materiaal in bezit van het museum;
 • een educatie voor kinderen en volwassenen, waarop kan worden ingetekend door groepen en waarbij daadwerkelijk met fotografische technieken kan worden geoefend;
 • de mogelijkheid tot het laten fotograferen van bezoekers in historische kleren in een historisch tafereel;
 • het inrichten van een winkeltje voor de verkoop van oud fotografisch materiaal dan modellen van camera’s; en
 • het ontwikkelen van speciale arrangementen met andere voorzieningen in de buurt van het Cameramuseum teneinde een meer integraal en aantrekkelijk pakket voor de bezoeker te kunnen bieden.

4. Middelen

Eenmalige subsidieaanvragen zijn gedaan bij de volgende fondsen: Gemeente Schouwen Duivenland, Stichting Renesse, Pr. Bernhard Cultuurfonds, Delta Zeeland Fonds, Zeelandnet, Nutsfonds Zierikzee, Provincie Zeeland, Zeelandia, Rabobank, Airpack, Zeeuwland, Fonds van Kazernering, Oranjefonds, Welzijnshuis, Nationale Postcode Loterij, SNS Reaal Fonds, VSB Fonds.

De volgende sponsoren voor eenmalig dan wel voor specifieke projecten zijn of worden benaderd: Agfa, Epson, Canon, Praxis, Kodak, United Retail, Rotary Schouwen-Duiveland, Lions, Junior kamer, Kiwanis, Lady`s circle, Round table, Soroptimisten, Club van Past Rotarions.

Opbrengsten van bezoekers aan het museum, waarbij wordt uitgegaan van minimaal 5.000 betalende bezoekers op jaarbasis. Daarbij zijn de volgende toegangsprijzen aan de orde: toegangsprijs individuen tot 6 jaar gratis, tot 12 jaar € 2,50 en ouder dan 12 jaar € 5,00. Voor rondleidingen aan groepen zal een speciaal tarief worden toegepast voor minimaal 6 tot maximaal 20 personen, met een groepstarief van € 25,00.

Liefhebbers kunnen donateur van het Cameramuseum worden vanaf € 25,00 per jaar. De donateur heeft gratis entree van het museum. De werving van donateurs is inmiddels gestart. De vernieuwing van de website www.cameramuseum.nl zal daaraan ook een impuls geven. Door middel van mond op mond reclame zijn inmiddels de nodige donateurs ingeschreven.

Speciale projecten
Ook scholen kunnen reserveren voor een bezoek, hiervoor zal een zeer educatieve en leuke rondleiding met uitleg worden opgezet. Mocht daar plaats voor zijn, dan kunnen de kinderen ook zelf dingen ontdekken en zelf maken. Het tarief voor deze activiteit zal in een latere fase worden bepaald.

Opbrengsten verkoop brochures en verhuur van apparatuur zal na het opstarten van het museum verder worden ontwikkeld. In een later stadium zal ook de verkoop van oude producten, aan de fotografie gerelateerd, worden ontwikkeld zoals bijvoorbeeld: Lomo, Polaroid en filmpjes.

Tot slot wordt gedacht aan het opzetten van een fotostudio waarin bezoekers in historische kleding in een historisch Zeeuws tafereel kunnen worden gefotografeerd.

5. Omgevingsanalyse

Doelgroepen
De doelgroep voor het museum is een grote groep belangstellenden voor techniek en fotografie. In Nederland is geen ander museum waar aandacht wordt besteed aan het overzicht van de ontwikkeling van de fotografie en cameratechniek. De belangstelling is groot de verwachting is dat het Cameramuseum niet alleen lokaal en regionaal, maar ook nationaal bekendheid zal verwerven.

Marketing
Een aantal activiteiten zullen de naamsbekendheid van het Cameramuseum verder ondersteunen: Daarbij wordt gedacht aan:

 • website ontwikkeling;
 • beurzen;
 • recreatie voorzieningen zeeland en schouwen duiveland;
 • arrangementen met ondernemers in Zierikzee en directe omgeving;
 • radio, TV, kranten en folderverspreiding;
 • Social media

Partners
Diverse samenwerkingsverbanden zijn van belang voor de juiste ontwikkeling en positionering van het Cameramuseum. Achtereenvolgens zijn partnerships in voorbereiding met:

 • het welzijnshuis voor de werving van vrijwilligers;
 • musea, uitwisselen van materialen b.v., regionaal en nationaal;
 • gemeente, bewegwijzering b.v., provincie;
 • VVV, naamsvermelding op plattegronden in Zeeland b.v.;
 • ANWB

6. Rechtsvorm, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

Cameramuseum is een stichting en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland onder nummer 51387565 als de Stichting Cameramuseum Zierikzee, adres Korte sint Janstraat 4 4301 AE Zierikzee.

Het bestuur van de stichting bestaat uit zes leden die gezamenlijk een breed netwerk in de samenleving lokaal, regionaal en nationaal vertegenwoordigen. Het voorzitterschap is in handen van Bob Noomen, adres Korte sint Janstraat 4 4301 AE Zierikzee. Het bestuur bestaat naast de voorzitter uit de penningmeester, de secretaris, en drie bestuursleden gericht op algemene zaken zoals de bouwkundige voorzieningen, het vrijwilligers netwerk en de inrichting.

Onder leiding van een bestuurslid worden meerdere werkgroepen actief. Vooralsnog betreft dit: werkgroep public relations en marketing, werkgroep fondsen werving, werkgroep educatie en werkgroep werving, selectie en training vrijwilligers.

Het fiscaal nummer van de stichting is 823268147.

Jaarverslagen en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload.

Contacten met de Stichting Cameramuseum verlopen via het secretariaat.

Back To Top