skip to Main Content

Ontdek alles over
fotografie

Beleidsplan

Voor u ligt het beleidsplan van de Stichting Cameramuseum. Het plan omvat een overzicht van de doelstellingen en activiteiten en geeft inzicht in de werving en het beheer van de fondsen. Het plan is opgesteld aan de hand van de ANBI regeling en zal regelmatig worden geactualiseerd.

Het bestuur van de Stichting Cameramuseum,
Bob Noomen, Voorzitter

april 2021

1. Profiel van de stichting Cameramuseum

Algemeen
Het Cameramuseum wil het ambachtelijk erfgoed van de fotografie in stand te houden en toegankelijk te maken voor een groot publiek. De rechtsvorm van het Cameramuseum is Stichting.

Het Cameramuseum wordt bij voorkeur gevestigd in Zierikzee en beoogt door deze locatie ook een bijdrage te leveren aan de versterking van de voorzieningen in dit historische vestingstadje.

De Stichting Cameramuseum Zierikzee werd opgericht en notarieel geregistreerd in 2010. Aanleiding voor de oprichting was het succes van de tijdelijke zomertentoonstelling in de Nieuwe Kerk in Zierikzee. Deze tentoonstelling in 2009, waarin de formule van het Cameramuseum is toegepast, was een groot succes.
Het eigen bezit van de bestuursleden aan antieke en oude camera’s met toebehoren vormt de basis voor de collectie in het museum. Door derden wordt veel materiaal aangedragen en geschonken aan het museum, zodat de collectie inmiddels als zeer volledig kan worden gekenmerkt.

De activiteiten van de Stichting Cameramuseum vallen onder de categorieën:

 • Kunst en Cultuur
 • Slecht weer voorziening
 • Toeristische attractie

Doelstelling
Stichting Cameramuseum stelt zich ten doel: “het bevorderen van de instandhouding van oude fototechnieken en fotoapparatuur met toebehoren en voorts al hetgeen rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn”. Alle inspanningen van het Cameramuseum zijn erop gericht het ambachtelijk erfgoed, in dit geval de fotografie, in stand te houden en toegankelijk te maken voor een groot publiek.

2. Geschiedenis

De Stichting Cameramuseum is opgericht op 22 november 2010. Het idee voor een Cameramuseum is ontstaan vanuit het verzamelen van fotografische artikelen. Deze verzameling trok belangstelling vanuit heel Nederland, zowel van particulieren als van andere musea en diverse schenkingen van oude en antieke materialen waren het gevolg.

Het idee al deze materialen toegankelijk te maken voor een groot publiek kreeg een stimulans door de zomertentoonstelling in de Nieuwe Kerk van Zierikzee. In de zomertentoonstelling van 2009: “Schrijven met Licht” werd de formule voor het museum ontwikkeld. De zomertentoonstelling werd een groot succes en trok gedurende 3 maanden circa 5.000 bezoekers.

De vorming van de Stichting, het inwerken van het stichtingsbestuur, het zoeken van een geschikt pand in de historische binnenstad van Zierikzee, al deze werkzaamheden zijn doorlopen. In 2012 werd een historisch pand gehuurd dat goede mogelijkheden bood uit te groeien tot een aantrekkelijk museum op een perfecte locatie.

Helaas moesten wij op 1 augustus 2018 sluiten, omdat het pand waarin wij gevestigd waren werd verkocht door de eigenaar. Momenteel zijn wij op zoek naar een soortgelijk pand (of groter) met dezelfde potentie als voorheen.

3. Visie & kernactiviteiten

Visie
Het bestuur van de Stichting Cameramuseum ziet voldoende mogelijkheden de doelstelling te realiseren. Naast subsidiegelden ter dekking van de opstartkosten van het museum is het streven erop gericht voldoende inkomsten te verwerven met het museum zodat de exploitatiekosten kunnen worden voldaan en er enige winst ontstaat zodat kan worden geïnvesteerd in de ontwikkeling van het museum. Dit kan alleen wanneer de doelstelling wordt gedragen door een actief bestuur en enthousiaste vrijwilligers.

Kernactiviteiten
Het museum is in opbouw langs een aantal lijnen. Op de eerste plaats de kernactiviteit het weer openstellen van het museum voor bezoekers. De hiervoor benodigde activiteiten betreffen achtereenvolgens:

 • het vinden van een geschikte locatie voor het museum;
 • het maken van een inrichtingsplan;
 • het ontwikkelen van toelichtende teksten met uitleg van cameratechnologie en fotografische hulpmiddelen zodat een verdiepende rondgang door de geschiedenis van de fotografie ontstaat;
 • het daadwerkelijk  inrichten van de ruimten in het gebouw tot een aantrekkelijke tentoonstelling met vitrines met antieke en oude fotografische materialen en historische taferelen van toepassingen;
 • het mobiliseren van vrijwilligers die de inrichtingswerkzaamheden kunnen uitvoeren zoals de verbetering en aankleding van het gebouw, het aanbrengen van voorzieningen en het installeren van vitrinekasten en fotomaterialen; en
 • het werven van een poule vrijwilligers om het huidige team de verrijken die het museum bemensen, bezoekers kunnen ontvangen, eenvoudige onderhoudswerkzaamheden kunnen verrichten en bezoekers kunnen rondleiden.

In een later stadium, wanneer de bovenstaande kernactiviteit is ingespeeld, worden aanvullende activiteiten ontwikkeld. De zullen bestaan uit:

 • de ontwikkeling van wisseltentoonstellingen op basis van het vele historische materiaal in bezit van het museum;
 • educatie voor kinderen en volwassenen, waarop kan worden ingetekend door groepen en waarbij daadwerkelijk met fotografische technieken kan worden geoefend en gewerkt;
 • de mogelijkheid tot het laten fotograferen van bezoekers in Zeeuwse klederdracht in een historische fotostudio;
 • het inrichten van een winkel voor de verkoop van oud fotografisch materiaal, kaarten en modellen van camera’s; en
 • het ontwikkelen van speciale arrangementen met andere voorzieningen in de buurt van het Cameramuseum teneinde een meer integraal en aantrekkelijk pakket voor de bezoeker te kunnen bieden.

4. Middelen

Het dekkingsplan van het Cameramuseum bestaat uit de volgende onderdelen.

Subsidies en sponsors
Eenmalige subsidieaanvragen zijn in aanvang gedaan bij de volgende fondsen: Gemeente Schouwen-Duiveland, Stichting Renesse, Pr. Bernhard Cultuurfonds, Delta Zeeland Fonds, Zeelandnet, Nutsfonds Zierikzee, Provincie Zeeland, Zeelandia, Rabobank, Airpack, Zeeuwland, Fonds van Kazernering, Oranjefonds, Welzijnshuis, Nationale Postcode Loterij, SNS Reaal Fonds, VSB Fonds.

De volgende sponsoren voor eenmalig dan wel voor specifieke projecten zijn of worden benaderd: Agfa, Epson, Canon, Praxis, Kodak, United Retail, Rotary Schouwen-Duiveland, Lions, Junior kamer, Kiwanis, Lady`s circle, Round table, Soroptimisten, Club van Past Rotarions.

Bezoekers en donateurs
Opbrengsten van bezoekers aan het museum, waarbij wordt uitgegaan van 5.000 betalende bezoekers op jaarbasis. Daarbij zijn de volgende toegangsprijzen aan de orde: toegangsprijs individuen tot 6 jaar gratis, tot 12 jaar € 2,50 en ouder dan 12 jaar € 5,00. Voor groepen zal een speciaal tarief worden toegepast voor minimaal 6 tot maximaal 20 personen. Het groepstarief voor een rondleiding is € 25,00.

Liefhebbers kunnen donateur van het Cameramuseum worden vanaf € 25,00 per jaar. De donateur heeft gratis entree van het museum op vertoon van zijn/haar donateurs-pas. De werving van donateurs is bij aanvang gestart. De vernieuwing van de website www.cameramuseum.nl zal daaraan ook een impuls geven. Door middel van mond op mond reclame zijn inmiddels ook de nodige donateurs ingeschreven.

Speciale projecten

 • Ook scholen konden reserveren voor een bezoek, hiervoor werden zeer educatieve en leuke rondleidingen met uitleg en/of workshops en activiteiten opgezet. Het tarief voor deze activiteiten zijn op onze website gepubliceerd.
 • Opbrengsten door verhuur van apparatuur is na het opstarten van het museum ontwikkeld, en al veelvuldig gebruik van gemaakt door tv-programma’s en -series, filmproducties en andere musea.
 • De verkoop van oude producten, aan de fotografie gerelateerd, werden ontwikkeld zoals bijvoorbeeld: Lomo, Polaroid en filmpjes.
 • Er werden fototours door Zierikzee georganiseerd, waarbij de deelnemers onder begeleiding van een ervaren fotograaf mee werden genomen. Tijdens de fototour meer informatie over fotografie, tips, uitleg en natuurlijk voldoende tijd en ruimte om zelf het prachtige Zierikzee te fotograferen met de nieuw opgedane kennis.
 • Ook werd een fotostudio opgezet en kleedruimte, waarin bezoekers in Zeeuwse klederdracht in een historisch fotostudio kunnen worden gefotografeerd.
 • Ook worden normaal gesproken jaarrond diverse speciale fotograficabeurzen bezocht in Nederland en België, waar we dubbele artikelen verkopen. We kunnen geen collectie aankopen en zijn geheel afhankelijk van giften. Op de beurzen verkopen we dubbele items, de opbrengst komt volledig ten goede aan het museum (lees hier meer over de verkoop). Naast het Cameramuseum en de andere Schouwse musea promoten we ook Schouwen-Duiveland en Zierikzee op deze beurzen.
  De beursbezoeken bleven en blijven noodzakelijk, ook na onze (tijdelijke) sluiting door verkoop van het pand waarin we gevestigd waren, want dit is momenteel onze enige inkomstenbron en manier om onder de aandacht van het publiek te blijven.

Het streven en voornemen is uiteraard om al deze activiteiten in het nieuw op te zetten museum te hervatten, te leren van het ‘verleden’ en waar nodig verbeteringen aan te brengen.

5. Omgevingsanalyse

Doelgroepen
De doelgroep voor het museum is een grote groep belangstellenden voor techniek en fotografie. In Nederland en Europa is geen ander museum waar op deze schaal aandacht wordt besteed aan het overzicht van de ontwikkeling van de fotografie en cameratechniek. De belangstelling is groot, de ervaring is dat het Cameramuseum niet alleen lokaal en regionaal, maar ook nationaal bekendheid zal verwerven. Diverse Europese bezoekers en fotoclubs deden het museum al aan.

Marketing
Een aantal activiteiten zullen de naamsbekendheid van het Cameramuseum verder ondersteunen. Daarbij wordt gedacht aan:

 • doorontwikkeling website en online toegankelijkheid van volledige collectie;
 • bezoek/deelname fotografiecabeurzen;
 • recreatie voorzieningen Zeeland en Schouwen-Duiveland;
 • arrangementen met ondernemers in Zierikzee en directe omgeving;
 • radio, TV, kranten en verspreiding folders;
 • social media;
 • nieuwsbrief.

Partners
Diverse samenwerkingsverbanden zijn van belang voor de juiste ontwikkeling en positionering van het Cameramuseum. Achtereenvolgens zijn partnerships in voorbereiding met:

 • Het Welzijnshuis voor de werving van vrijwilligers;
 • Musea, uitwisselen van materialen b.v., regionaal en nationaal;
 • Gemeente, bewegwijzering + naamsvermelding op plattegronden in Zeeland b.v.;
 • Provincie;
 • ANWB.

6. Rechtsvorm, fiscaalnummer, jaarverslagen en contactgegevens

Cameramuseum is een stichting en is ingeschreven in de Kamer van Koophandel Zuidwest Nederland onder nummer 51387565 als Stichting Cameramuseum Zierikzee.
Postadres: Korte sint Janstraat 4, 4301 AE  Zierikzee.

Het bestuur van de stichting bestaat momenteel uit vier leden die gezamenlijk een breed netwerk in de samenleving lokaal, regionaal en nationaal vertegenwoordigen. Het voorzitterschap is in handen van Bob Noomen (adres: Korte sint Janstraat 4 4301 AE  Zierikzee).
Het bestuur bestaat naast de voorzitter uit de penningmeester, de secretaris, en bij voorkeur drie bestuursleden gericht op algemene zaken zoals de bouwkundige voorzieningen, het vrijwilligersnetwerk en de inrichting.

Onder leiding van een bestuurslid worden/zijn meerdere werkgroepen actief. Vooralsnog betreft dit: 

 • werkgroep public relations en marketing;
 • werkgroep fondsenwerving
 • werkgroep educatie; en 
 • werkgroep werving, selectie en training vrijwilligers.

Het fiscaal nummer van de stichting is 823268147.

Jaarverslagen en nieuwsbrieven worden gepubliceerd op de website en kunnen door belangstellenden worden gedownload via www.cameramuseum.nl

Contacten met de Stichting Cameramuseum verlopen via het secretariaat.

Back To Top